,مليسيا دان اسلام بوکن ميليک اورڠ ڤوليتيک
, مک ڤرجواڠن اݢام تتڤ دڤرجواڠکن اوليه اومت اسلام دري بيدڠ يڠ لاءين
سام اد كامي منڠ اتاو كامي ماتي

PERJALAN HAJI AKI


Sunday, 16 December 2012

ADAKAH ANDA BIJAK - PARTI BERTERASKAN ISLAM ATAU KAFIRUN?


ملايوکو کاله لاݢيمالوڽ اورڠ-اورڠ ملايو يڠ ترهيݢيه-هيݢيه نق برسام دڤ... سبلوم ڤميليهن..راماي ﴿اورڠ ملايو يڠ مڽوکوڠ دڤ﴾ يڠ مڽالق سان-سيني کونونڽ سباݢاي ساتو سيݢنل کڤد اورڠ ملايو بهاوا دڤ اکن بروبه.. دالم ڤميليهن چچ کالي اين، ببراڤ چالون ملايو اکن منڠ اونتوق ممبوقتيکن دڤ بوکن سبواه ڤرتي يڠ انتي-ملايو سڤرتي دولو دان منونجوقکن دڤ سبواه ڤرتي يڠ دأڠݢوتاي اوليه ڤلباݢاي بڠسا...
مالڠڽ سوارا-سوارا اورڠ ملايو يڠ مڽوکوڠ مريک اين باݢايکن \" انجيڠ مڽالق بوکيت، تقکن رونتوه\" کڤوتوسن ڤميليهن اڠݢوتا جاوتنکواس ترتيڠݢي ڤوست دڤ تله ممبوقتيکن کاخلاصن دڤ اونتوق منريما اورڠ ملايو... دڤ تتڤ اونتوق کومونيس-کومونيس يڠ انتي ملايو..

مالوڽ اورڠ-اورڠ ملايو يڠ ترهيݢيه-هيݢيه نق برسام دڤ... سبلوم ڤميليهن..راماي ﴿اورڠ ملايو يڠ مڽوکوڠ دڤ﴾ يڠ مڽالق سان-سيني کونونڽ سباݢاي ساتو سيݢنل کڤد اورڠ ملايو بهاوا دڤ اکن بروبه.. دالم ڤميليهن چچ کالي اين، ببراڤ چالون ملايو اکن منڠ اونتوق ممبوقتيکن دڤ بوکن سبواه ڤرتي يڠ انتي-ملايو سڤرتي دولو دان منونجوقکن دڤ سبواه ڤرتي يڠ دأڠݢوتاي اوليه ڤلباݢاي بڠسا...
مالڠڽ سوارا-سوارا اورڠ ملايو يڠ مڽوکوڠ مريک اين باݢايکن \" انجيڠ مڽالق بوکيت، تقکن رونتوه\" کڤوتوسن ڤميليهن اڠݢوتا جاوتنکواس ترتيڠݢي ڤوست دڤ تله ممبوقتيکن کاخلاصن دڤ اونتوق منريما اورڠ ملايو... دڤ تتڤ اونتوق کومونيس-کومونيس يڠ انتي ملايو..
 

 برايکوت اداله سناراي ڤنوه چالون يڠ دڤيليه ک چچ دڤ.

1.  ليم کيت سياڠ
2.  ليم ݢوان اڠ
3.  کرڤل سيڠه
4.  چوڠ چياڠ جڠ
5.  لوک سيايو فوق
6.  ۏينچنت ۏو
7.  تن کوق واي
8.  ݢوبيند سيڠه ديو
9.  توني ڤوا
10. تيڠ چڠ خيم
11. فوڠ کوي لون
12. ڠا کور ميڠ
13. چوڠ اڠ
14. چوو کون ياياوو
15. ليايو چين توڠ
16. م کولسݢرن
17. بوو چيڠ هاو
18. تراسا کوق
19. تيو ني چيڠ
.20. ڠه کواو هم
17 چينا، 2 باڠلي & 1 اينديا...\"مليسين مليسيا\" دان تق ساله جک ايڤ کات همڤير کسموا نام-نام يڠ منڠ دالم سناراي چچ ڤرنه ممڤرسوالکن حق کايستيميوأن اورڠ ملايو/اسلام د مليسيا سبلوم اين...جادي سچارا لوݢيقڽ..مان موڠکين مريک سڠݢوڤ منريما اورڠ ملايو دالم چچ يڠ نق جاݢ کڤنتيڠن اورڠ ملايو دالم دڤ...

کالاو اد ڤون..واکيل ايت دلانتيق اوليه ݢوان اڠ..کريتيريا چالون يڠ دلانتيق مستي ڤاکر منجادي توڠݢول يڠ ڤنداي مڠڠݢوق..﴿کالاو تق ڤرچاي تاڽ تونکو عزيز...﴾
 

ادکه ݢوان اڠ اکن ملنتيق ساله سأورڠ درڤد اورڠ ملايو يڠ کاله دالم ڤميليهن چچ؟؟....ايت ايڤ تق ڤستي..جک مريک برمرواه دان سدر کدودوکن مريک ددالم دڤ..سوده ڤستي مريک تيدق اکن منريما ڤرلانتيکن ايت..

چوبا باچ بتول-بتول کڽاتأن ليم ݢوان اڠ دباوه....

    \"کيت ماهو منجادي ڤرتي ڤيليهن اونتوق اورڠ ملايو، خصوصڽ د بندر سوڤاي مريک مڽرتاي دان مڠوندي کيت.\"

ادکه اورڠ ملايو هاڽ لايق  مڽتاي دان مڠوندي مريک تتاڤي تيدق لايق اونتوق ممڠڠ جاوتن برسام مريک؟؟فيکير-فيکيرکن...

     کسموا لاڤن ڤميمڤين دڤ ملايو يڠ برتنديڠ باݢي مربوت جاوتن اڠݢوتا جاوتنکواس ترتيڠݢي ڤوست ﴿چچ﴾دسيڠکير اڤابيلا کاله دڠن کڤوتوسن تروق ڤد کوڠريس کبڠسأن ک-16 دڤ يڠ برلڠسوڠ هاري اين.

    کڤوتوسن ترسبوت سکاليݢوس ممبوقتيکن ڤرتي دوميناسي قوم چينا ايت تيدق ممبري لالوان کڤد مان-مان چالون ملايو ترماسوقله زايريل خير جوهري، يڠ برخدمت سباݢاي ستياءوسها ڤوليتيک کڤد ستياءوسها اݢوڠ دڤ ليم ݢوان اڠ.

    زايريل چوما ممڤروليه 305 اوندي مانکالا ليم مرايه 1،576 اوندي. سجومله 1،823 ڤرواکيلن مڠوندي باݢي مميليه 20 اورڠ باريسن کڤيمڤينن دڤ باݢي تيمڤوه 2012-2015.

    چالون لاين يڠ دسيڠکير اياله اڠݢوتا جاوتنکواس دڤ ڤولاو ڤينڠ ذوالکفل محمد نور ﴿216 اوندي﴾، سناتور عريفين س.م عمر ﴿348﴾، ناءيب ڤڠروسي دڤ جوهر احمد تون ﴿347 اوندي﴾، تيمبالن ڤڠروسي دڤ ڤهڠ تڠکو ذولڤوري شاه راج ڤوجي ﴿121﴾، ڤڠروسي دڤ چاوڠن ديسا منجوڠ سولايمن اوڤ سيد إبراهيم ﴿98﴾، روسلي عبدالغني ﴿39﴾ دان هارون احمد ﴿28﴾.

    ذوالکفل کتيک دتموي برکات ميسيج يڠ دڤرجواڠکنڽ سلاما 25 تاهون اونتوق منمڤتکن قوم ملايو دالم چچ ڤرتي ايت تيدق سمڤأي ک ڤريڠکت اکر اومبي.

    \"اڤابيلا کيت کاتاکن مليسين مليسيا ايت، معنىڽ کيت مستي مواکيلي سموا اݢام، سموا بڠسا، سموا قوم... سإيمبڠ. ميسيج يڠ ساي سمڤأيکن سلاما اين بلوم سمڤأي ک اکر اومبي. مريک ماسيه لاݢي مڠوندي، مميليه ڤميمڤين برڤندو کڤد بڠسا،\" کاتڽ کڤد برنام د سيني.

    بلياو برکات ڤميليهن ايت جوݢ تيدق برلندس کڤد کبوليهن دان ڤڠالمن چالون دالم ممڤرجواڠکن ڤرتي.

    \"بلوم اد ڤروبهن د سيتو. کڤوتوسن هاري اين تق د سأورڠ ڤون چالون ملايو... موڠکين ڤميمڤين اتسن يڠ برتنديڠ مستي نق جاݢ کڤنتيڠن ماسيڠ-ماسيڠ، بوکن کڤنتيڠن ڤرتي،\" کاتڽ. - برنام


 ملايو هاڽ لايق ڤݢڠ بنديرا اونتوق دڤ


 کالاوله ملايو دالم دڤ ماسيه تق سدر ديري لاݢي، تق تاهوله نق کات اڤ لاݢي. اين بوکنڽ ملوکوت د تڤي ݢنتڠ لاݢي. کالاو ملوکوت، والاو کت تڤي، ماسيه جوݢ داڤت برڤاوت دان ترسڠکوت د تڤي ݢنتڠ. دالم دڤ، ملايو لڠسوڠ تق ترسڠکوت.
لاڤن ڤميمڤين ملايو دڤ يڠ برتنديڠ، تق اد سأورڠڤون يڠ سڠکوت اونتوق دودوق دالم اڠݢوتا جاوتنکواس ترتيڠݢي ڤوست ﴿چچ﴾ يڠ سراما 20 اورڠ ايت.
ملايو يڠ ڤاليڠ کوات ممبلا دڤ دان کلوارݢ کيت سياڠ، سي زايريل چوما ممڤروليه 305 اوندي درڤد 1،823 ڤرواکيلن يڠ مڠوندي. مانکالا اوندي ترتيڠݢي يڠ درايه اوليه ڤميمڤين ملايو اياله ملالوءي سناتور عريفين س.م عمر ايايت 748 اوندي يڠ کالاو دترجمه دالم ڤراتوس، بارو چوما 41% سهاج ڤرواکيلن يڠ ممبريکنڽ اوندي.
لاين-لاين چالون، الامققق....کسيان، اد يڠ چوما داڤت 28 اوندي سهاج! انم چالون يڠ لاين اياله اڠݢوتا جاوتنکواس دڤ ڤولاو ڤينڠ ذوالکفل محمد نور ﴿216 اوندي﴾، ناءيب ڤڠروسي دڤ جوهر احمد تون ﴿347 اوندي﴾، تيمبالن ڤڠروسي دڤ ڤهڠ تڠکو ذولڤوري شاه راج ڤوجي ﴿121 اوندي﴾، ڤڠروسي دڤ چاوڠن ديسا منجوڠ سولايمن اوڤ سيد إبراهيم ﴿98 اوندي﴾، روسلي عبدالغني ﴿39 اوندي﴾ دان هارون احمد ﴿28 اوندي﴾.
کالاو جاوتن دالم ڤرتي يڠ سکيراڽ اد ايمبوهنڤون تق سبراڤ، ملايو لڠسوڠ تق دڤندڠ، اڤاته لاݢي کالاو دڤ داڤت برکواس، اڤاکه مريک اکن ممندڠ دان ملنتيق ملايو ک دالم کابينيت مريک؟
مک اڤاکه ݢوناڽ دڤ مرکروت ملايو؟ موڠکين هاڽ سمات-مات اونتوق دجاديکن ڤچاچا ڤڠيبر بنديرا دان سباݢاي واکيل اونتوق تورون برديمونستراسي. سدرله ملايو، سدرله ڤاس!!!


ساکيتڽ بيلا برکات بنر 

 سکالي لاݢي ڤاس داوجي دان بوات ک سکين کاليڽ جوݢ ڤاس ديابکن دان تيواس دالم اوجين ترسبوت. اوندڠ-اوندڠ کچيل مجليس ڤربندرن کوتا بهارو – بندر راي اسلام ﴿عيم ڤي کي بي-بري﴾ کراجأن نݢري کلنتن يڠ ملارڠ وانيتا مڠݢونتيڠ رمبوت للاکي ترماسوق د کالڠن بوکن اسلام د سالون ݢونتيڠ رمبوت اداله دليهت ممڤوڽاءي روح ڤرونداڠن اسلام دان سچارا جلسڽ اداله سلاري دڠن داسر ڤرجواڠن ڤاس يڠ دڤرجواڠکن سلاما اين.اوليه ايت کڤوتوسن اونتوق منڠݢوهکن ڤرلقسنأن اوندڠ-اوندڠ ترسبوت ترماسوق ممبطلکن سامن يڠ دکلوارکن اداله لڠکه دايوس يڠ هاڽ منونجوقکن کݢاݢالن ڤاس ممڤرتاهنکن ڤرينسيڤ ڤرجواڠنڽ يڠ دلاوڠکن سلاما اين.کڤوتوسن اين جوݢ ممڤرليهتکن بتاڤ لمهڽ ڤاس اڤابيلا برهادڤن دڠن دسقن راکن سکوتو مريک د دالم ڤاکتن تراوتماڽ دڤ يڠ تيدق ڤرنه برستوجو دڠن اڤ سهاج اوندڠ-اوندڠ يڠ اد کاءيتنڽ دڠن اسلام.
 کراجأن نݢري کلنتن يڠ دکواساا ڤاس اخيرڽ ترڤقسا توندوق دان اکور دڠن کماهوان دڤ، ڤقر دان ڤيمڤينن ڤاراسيت د دالم ڤاس يڠ تيدق ايڠين مليهت ڤرلقسنأن اوندڠ-اوندڠ سڤرتي ايت باکل منجادي باتو ڤڠهالڠ کڤد ڤرجالنن مريک ک ڤوتراجاي. کران کواس، اڤ جوݢ هالڠن مستي درمڤوه، هتتا مليبتکن مرواه اسلام. لالو دمانکه اونتوڠڽ ڤاس دان د مان اونتوڠڽ اسلام سڤرتي يڠ دلاوڠکن اوليه ڤيمڤينن ترتيڠݢي مريک؟ سڤاتوتڽ کسمڤتن اينله يڠ ڤرلو دݢوناکن اوليه ڤاس اونتوق منديديق مشارکت تراوتماڽ مشارکت بوکن اسلام ترهادڤ کايندهن حکوم اسلام برداسرکن راسيونل دان نس يڠ ترداڤت د سباليق اوندڠ-اوندڠ کچيل ترسبوت. اخيرڽ مشارکت داڤت مڽيمڤولکن بهاوا ڤرينسيڤ ڤرجواڠن اصل ڤاس اونتوق ملقساناکن اوندڠ-اوندڠ اسلام دان منݢقکن نݢارا اسلام سماکين جاوه دتڠݢلمکن اوليه کراکوسن دان کايڠينن مندالم اونتوق برکواس د ڤوتراجاي. جک سکيراڽ اوندڠ-اوندڠ يڠ ترڤنچيل دان ريميه سڤرتي ايتڤون تيدق ممڤو دڤرتاهنکن، اڤاته لاݢي اونتوق ملقساناکن هودود دان ڤرونداڠن اسلام يڠ شمول.
يب داتوء در حسن محمد علي 
ڤريسيدن جاتي
15 نوۏيمبر، 2012

اموکنملايو - باݢايمانا ڤاس ماهو مڠݢنتيکن امنو سداڠ تاهڤ اق ڤميمڤين ترتيڠݢي ڤاس بوليه د ڤرتيکايکن؟