,مليسيا دان اسلام بوکن ميليک اورڠ ڤوليتيک
, مک ڤرجواڠن اݢام تتڤ دڤرجواڠکن اوليه اومت اسلام دري بيدڠ يڠ لاءين
سام اد كامي منڠ اتاو كامي ماتي

PERJALAN HAJI AKI


Monday, 9 September 2013

ريندوکو ڤد بڠساکو


ريحتکن ميندا


ڤولاو تيڠݢي تراندق چينا
نمڤق دري ڤاسير سيبو
توان ڤرݢي جاڠنله لاما
تيدق کواس منڠݢوڠ ريندو
Pulau tinggi terendak lama
Di pakai mari Temenggung Sulu
Tuan pergi janganlah lama
Tidak kuasa menanggung rindu

ڤينجم ساي ڤيساو راوت
هندق مراوت بيڠکاي تودوڠ
ݢيلا اڤاکه ايکن د لاوت
مليهت اومڤن د کاکي ݢونوڠ
Pinjam saya pisau raut
Hendak meraut bingkai tudung
Gila apakah ikan di laut
Melihat umpan di kaki gunung
ترڠ بولن د ڤينتو کوروڠ
چهايڽ سمڤأي ک داون کايو
کالاو الله هندق منولوڠ
اير ڤاسڠ کاڤل ڤون لالو.
Terang bulan di pintu kurung
Cahayanya sampai ke daun kayu
Kalau Allah hendak menolong
Air pasang kapal pun lalu.
الڠ د سبله الڠ
انق ايکن کنا لوکه
جاڠن توان الڠ کڤالڠ
جاڠن ددوݢ لاوت مکه
Alang di sebelah alang yang panjang
Anak tangga bersulam-sulam
Jika hati alang kepalang
Jangan diduga Laut Dalam
بواه جريڠ د اتس ڤارا
دأمبيل بودق سمبيل برلاري
کريڠله لاوت تانه ملاک
باروله ساي موڠکيرکن جنجي
Buah jering di atas para
Diambil budak sambil berlari
Keringlah laut tanah Melaka
Barulah saya mungkirkan janji
اورڠ منمبق د ڤولاو هنتو
اسڤڽ اد تيمبون منيمبون
سأومڤام بوڠا د نأوڠ باتو
تاروقڽ کاچ، تڠکايڽ امبون
Orang menembak di Pulau Hantu
Asapnya ada timbun menimbun
Seumpama bunga di naung batu
Taruknya kaca, tangkainya embun
اورڠ مڠايل د لوبوق بولڠ
اڤ اومڤنڽ؟ کوليت دوکو
اورڠ برماءين ککاسيه اورڠ
ڽاوا برݢنتوڠ د هوجوڠ کوکو
Orang mengail di Lubuk Bulang
Apa umpannya? Si kulit duku
Orang bermain kekasih orang

Nyawa bergantung di hujung kuku

بواه امباچڠ ماسق سراڠکاي
بوروڠ دکوت منيتي باتڠ
ساي داݢڠ تيدق ترڤاکاي
ماچم ملوکوت د تڤي ݢنتڠ
Buah embacang masak serangkai
Burung dekut meniti batang
Saya dagang tidak terpakai
Macam melukut di tepi gantang
تيکار ڤوچوق، تيکار مڠکواڠ
الس نکاح راج ملايو
ايکن بوسوق جاڠن دبواڠ
بوات ڤرنچه سي داون کايو
Tikar pucuk, tikar mengkuang
Alas nikah raja melayu
Ikan busuk jangan dibuang
Buat perencah si daun kayu
تبڠ ݢلم تبڠ کنڠ
باتڠڽ تومبڠ منيمڤا ݢيدوڠ
کومبڠ مڠيدم نق سري بوڠا
بوڠا کمبڠ د ڤونچق ݢونوڠ


ڤوکوق تراڤ تومبوه د بوکيت
بلت بربنجر ڤنجڠ ک هولو
جاڠن دهارڤ ݢوروه د لاڠيت
کيلت ممانچر هوجن تق لالو

تومبوق لادا د اتس ڤارا
اد کاسوت سيمڤن د ڤتي
تڤوک دادا تاڽ سليرا
اڤ مقصود د دالم هاتي ؟

ليماو بنتن د تڤي تيڠکڤ
بودق بودق ملمڤر بوروڠ
هريماو د هوتن لاݢي کو تڠکڤ
کونونله ڤولاق چيچق مڠکاروڠ

اير سوروت، مموڠوت بايم
سايور د ايسي ک دالم کنتوڠ
جاڠن دايکوت ريسمي ايم
برتلور سبيجي ريوه سکامڤوڠ.

انق ڤوناي، انق مربه
هيڠݢڤ د توڠݢق منچاري سارڠ
انق سوڠاي لاݢيکن بروبه
اينکن ڤولا هاتيڽ اورڠ

روتن سيڤوت روتن برلڠکر
انق اتيق ڤاته کاکيڽ
هوجن ريبوت ݢونوڠ تربکر
امبون ستيتيق ڤدم اڤيڽ

دري عرب تورون ک اچيه
ناءيق جاوا برکبون سراي
اڤ دهارڤ هاتي يڠ کاسيه
بادن دان ڽاوا لاݢي برچراي
اموکنملايو - هيدوڤ بيار بربڠسا دري هيدوڤ منجادي همبا